Privacyverklaring.

scroll verder

Privacy Policy Wederic

Wederic, gevestigd aan Naarderstraat 3, 1271 CE teHuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.wederic.nl

Naarderstraat 3, 1271 CE Huizen
+31 (0)35 88 71 180

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wederic verwerkt je persoonsgegevens doordat jegebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan onsverstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wijverwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoeligepersoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentiegegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter nietcontroleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aanbetrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo tevoorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijketoestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contactmet ons op via info@wederic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welkegrondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wederic verwerkt jouw persoonsgegevens voor devolgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig isom onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wederic bewaart je persoonsgegevens niet langer danstrikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens wordenverzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van een jaar voor het bewaren vanpersoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wederic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen alsdit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoenaan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken,die wij gebruiken

Wederic gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aandeze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet ofsmartphone. Wederic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouwvoorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om dewebsite goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaastplaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaaktecontent en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onzewebsite hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jetoestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookiesdoor je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deinstellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen ofverwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventueletoestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegende verwerking van jouw persoonsgegevens door Wederic en heb je het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienenom de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naarjou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoektot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jepersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op deverwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wederic.nl. Om er zekervan te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou eenkopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dezekopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaanhet paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit terbescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op jouw verzoek . Wederic wil je er tevens op wijzen dat je demogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wederic neemt de bescherming van jouw gegevens serieusen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij hetidee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingenzijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wederic.nl